Prijava sažetaka

Znanstveni odbor poziva autore da prijave svoje sažetke za usmena izlaganja i poster prezentacije isključivo na engleskom jeziku.

Sažetci se prijavljuju do 28. veljače 2019. elektroničkim putem na  e-mail: croecho@kardio.hr

Znanstveni odbor izvijestit će autore elektroničkim putem o prihvaćanju (ili odbijanju) sažetaka.

Najbolji sažetci, prema ocjeni Znanstvenog povjerenstva, bit će odabrani za oralnu prezentaciju i objavljeni in extenso u časopisu Cardiologia Croatica. Ostali sažetci koji su prihvaćeni za objavu bit će prikazani kao moderirani e-posteri.

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI

 • Naslov – koji će jasno, informativno i sažeto odražavati sadržaj rada; molimo da ne koristite skraćenice, formule i zaštićena imena
 • Imena i prezimena te ORCID – jedinstvene identifikatore svih istraživača (https://orcid.org/register) svih autora
 • Potrebno je podcrtati ime i prezime prvog autora koji će prezentirati rad
 • Nazive ustanova na engleskom jeziku i pune poštanske adrese ustanova svih autora
 • Kada prilog ima više autora, potrebno je označiti autora za dopisivanje za kojeg je potrebno poslati punu poštansku adresu, telefon, fax i e-mail adresu.
 • Sažetak – maksimalno do 350 riječi
 • Tablice i/ili slike – mogu biti dio sažetka. Legenda slike/tablice treba biti napisana na engleskom jeziku.
 • Ključne riječi – 3-10 riječi (optimalno do 5) koje su važne za brzu identifikaciju i klasifikaciju rada – prema Medical Subject Headings (MeSH) Journal (Index Medicus) – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
 • Literatura – moguće je navesti do 4 reference. Za pisanje referencija u Cardiologia Croatica primjenjuje se Vancouverski način citiranja. Referencije dobivaju broj prema mjestu prvog pojavljivanja u tekstu u kojemu se označuju arapskim brojkama kao eksponent, npr. 1,2-4. U odjeljku literatura referencije se poredaju po rednom broju pojavljivanja. Upute za citiranje literature mogu se preuzeti na National Library of Medicine Citing Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

Podrazumijeva se da su svi autori radova suglasni o publikaciji i da nijedan dio rada nije prije publiciranja u časopisu Cardiologia Croatica već bio objavljen u drugom časopisu te da nije u postupku objavljivanja u drugom časopisu.

Sažetci trebaju biti pisani na engleskom jeziku,  u Microsoft Word formatu, koristeći font Times New Roman, veličine 12pt, normal stil, jednostruki prored, margine 2,5 cm.

Gotovi sažetci  (spremljeni kao dokument: prezime_ime.doc) trebaju biti poslani elektroničkim putem na adresu croecho@kardio.hr

Znanstveni odbor će razmotriti sve prijavljene sažetke te o prihvaćanju elektroničkim putem izvijestiti autora koji je zadužen za dopisivanje

 

Abstract submission

The Scientific Committee invites authors to submit their abstracts for oral and poster presentations in the English language only.

Abstract submission to the e-mail address: croecho@kardio.hr is open until February 28, 2019

The Scientific Committee will inform the authors by e-mail about the abstract acceptance (or rejection).

Best abstracts chosen by Scientific Committee for oral presentation will be published in exstenso in Cardiologa Croatica. The others will be published in Cardiologa Croatica and presented in form of moderated e-posters.

INSTRUCTION FOR WRITING AND SENDING ABSTRACTS

 • Heading – it should contain the contents of the paper in a clear, informative and condensed manner; please do not use abbreviations, formulas and protected names
 • Name first names and surnames and ORCID identifiers (https://orcid.org/register) of all authors
 • Underline the first name and surname of the author that will present the abstract
 • Names and full postal addresses of institutions of all authors
 • Electronic mail address, telephone and fax number of the corresponding author
 • Abstract – maximum length of the abstract is 350 words
 • Table and/or image – may be an integral part of the abstract. Legend of the image/table and the table must be sent in the English language.
 • Keywords – 3-10 words (desirable up to 5) that are crucial for quick identification and classification of the paper – according to Medical Subject Headings (MeSH) Journal (Index Medicus) – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
 • Literature – it is possible to include up to 4 references. Cardiologia Croatica uses the Vancouver citation style. References are numbered according to their first citation in the text using Arabic numerals in superscript, e.g. 1,2-4. In the reference sections, references are listed according to the order in which they appear in the text. Instructions for citing literature can be downloaded at the webpages of the National Library of Medicine Citing Medicine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

It is assumed that all authors of the manuscript are in agreement regarding publication and that no part of the manuscript has been published or is under review in another journal prior to publication in Cardiologia Croatica.

Abstracts are to be prepared in English, in the Microsoft Word format, using font Times New Roman, size of letters 12pt, normal style, single line spacing, justified alignment, margins 2.5 cm.

Finished abstract (saved as a document surname_first name.doc) is to be sent electronically to the address croecho@kardio.hr

The Scientific Committee shall review all reported abstracts and send its decision to the electronic mail of the corresponding author.